Activitatea profesională

  Avocatul titular, dr. Marius-Ioan Floare, a fost consilier juridic al unei instituții financiare nebancare în perioada septembrie 2002 - ianuarie 2005, iar din 1 februarie 2005 este avocat în Baroul Cluj.

    În perioada februarie 2007 - aprilie 2016 a fost Senior Partner în cadrul societății civile de avocați L.M.S. & Asociații din Baroul Cluj, ocupându-se în principal de litigii civile, de contencios administrativ și fiscal, precum și de acordarea de asistență juridică clienților din mediul de afaceri sau unor persoane fizice în cauzele penale privind infractiuni economico-financiare.

Activitatea academică

    Dr. Marius Floare este, din anul 2013, cadru didactic titular în Departamentul de drept privat al Facultatii de drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

    În prezent este lector universitar și titular de curs la disciplinele Scriere juridică (anul II), Drept medical (anul III), titular de seminarii la disciplinele Dreptul familiei (anul III) și Introducere în dreptul civil (anul I).

    În perioada 2004-2013 a fost cadru didactic asociat la aceeași facultate, ocupându-se în mod neîntrerupt de seminariile de Dreptul familiei (anul II), iar din anul universitar 2012-2013 și de seminariile la disciplina Introducere în dreptul civil (an I).

Publicații de specialitate:

 • Premiul "Simion Bărnuțiu" al Academiei Române decernat în anul 2017 pentru cartea "Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun", Editura Universul Juridic, București, 2015

 • "Opoziţia la executarea biletelor la ordin și contestaţia la executare" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 1/2008 
 • "Reaua-credinţă precontractuală în cazul contractelor negociate, în noul Cod civil şi în dreptul comparat" în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2012
 • "Dreptul familiei – Caiet de seminar", Editura Hamangiu, București, 2013
 • "Despăgubirile în caz de divorţ conform art. 388 din Noul Cod Civil" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 1/2013
 • "O privire istorică asupra abordarii juridice a bunei și relei credințe în contracte" în volumul colectiv In memoriam Mircea Muresan, coordonat de conf. univ. dr. Mircea Dan Bob, Ed. Universul Juridic, București, 2014
 • "Considerații de drept comparat privind conceptele îngemănate de bună-credinţă şi rea-credinţă în materie contractuală" în Revista Româna de Drept Privat nr. 2/2014
 • "Observații privind daunele punitive și oportunitatea introducerii lor în sistemele de drept civil de tip continental" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 2/2014
 • "Unele observații privind corelația între buna-credință în contracte, obligația de coerență si promissory estoppel-ul" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 3/2014
 • "Observații privind buna și reaua-credință în executarea contractelor de drept comun, în noul Cod civil al Romaniei și în dreptul comparat" în Revista Româna de Drept Privat nr. 5/2014
 • "Originile istorice ale regimurilor matrimoniale regăsite în dreptul modern și contemporan al căsătoriei din România" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 1/2015
 • "Buna și reaua-credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun", Editura Universul Juridic, București, 2015
 • "Recursul în casație - cale de atac extraordinară sau cale de atac iluzorie? - Reflecții pe marginea Deciziei nr. 591/2015 a Curtii Constituționale a Romaniei" în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Iurisprudentia nr. 4/2015
 • "Daunele punitive și oportunitatea introducerii lor în sistemele de răspundere civilă de tip continental" în volumul colectiv Liber amicorum Liviu Pop - Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european, coordonat de conf. dr. DanAndrei Popescu și conf. dr. Ionuț-Florin Popa, Ed. Universul Juridic, București, 2015
 • Istoricul unui concept: putativitatea căsătoriei în gândirea juridică medievală și contemporană, Studia Universitatis Babeș- Bolyai – Iurisprudentia, nr. 4/2016
 • Impreviziunea sub imperiul vechiului Cod civil al României: a fost sau n-a fost?, Curierul Judiciar, nr. 8/2017
 • Publicitatea legală și regimurile matrimoniale, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2018
 • Privire istorică, în spațiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei și al formalităților prenupțiale în economia reglementărilor privind căsătoria, Revista Română de Drept Privat, nr. 3/2018
 • Exercitarea autorității părintești și problema locuinței obișnuite a copilului în dreptul intern, dreptul comparat și în dreptul internațional privat în M. Avram (coordonator), Autoritatea părintească - între măreție și decădere, Ed. Solomon, București, 2018
 • Repere istorice privind evoluția conceptului de contract în dreptul civil în D.A. Popescu, I.F. Popa, S. Golub, L.-M. Harosa (editori), In honorem Dan Chirică – Între dogmatica dreptului și rațiunea practică, Ed. Hamangiu, București, 2018
 • Raport roumain în Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif, Travaux l'Association Henri Capitant,Journées italiennes, Tome LXVII, année 2017, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2018,
 • Repere istorice privind situația juridică a femeii în dreptul privat european, Revista de Dreptul familiei, nr. 1-2/2019
 • Reprezentarea între soți – repere istorice, Revista Română de Drept Privat, nr. 2/2019
 • Developments in Family Law – Year by Year: Romania în O. Szeibert (editor), Developments in Family Law – Year by Year I (2018), Elte University Press, Budapesta,2019
 • A Vision of Good Faith as a Safety Valve in Contracts, Jurnalul de Studii Juridice, nr. 1-2/2019
 • A Brief Overview on the Historical Beginnings of Health Law in the Broader Context of Private Law, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 4/2019
 • Aspecte juridice privind sănătatea publică în contextul istoric al marilor epidemii, Studia Universitatis Babeș- Bolyai - Iurisprudentia nr. 4/2020